Darujte svoje 2% z daní na dobrú vec


Potrebné súbory na stiahnutie nájdete tu


WWW.NOTAR.SK

1. Fyzické osoby - ZAMESTNANCI (daňové priznanie podáva zamestnávateľ)

Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň. Potom požiadajte zamestnávateľa o vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo z ávislej činnosti. Z tohto potvrdenia si zamestnanci vypočítajú sumu 2% zo zaplatenej dane, ktorá nesmie byť nižšia ako určená suma na daný rok. Pošlú/doručia vyplnené Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za predhcádzajúci rok a Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti príslušnému daňovému úradu . Tento rok sa obe tieto tlačivá podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

2. Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie samostatne (SZČO …)

Vypočítaná suma 2% z ich zaplatenej dane nesmie byť nižšia ako určená suma na daný rok. Upozornenie: Podiel 2% z dane môže daňovník – fyzická osoba poukázať len v prospech jedného prijímateľa.

3. Právnické osoby

Podajú daňové priznanie príslušnému daňovému úradu
vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je už súčasťou formulára daňového priznania, preto je potrebné priamo do daňového formulára vypísať naše vyššie uvedené údaje prijímateľa. Právnické osoby môžu poukázať 1,5% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom.

Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,5% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálnej určenej sumy na daný rok na jedného prijímateľa.

V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Pozor zmena!
Daňovník, ktorý je právnickou osobou, je s účinnosťou od 1. januára 2015 oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať ním určeným prijímateľom, ale len za podmienky, že v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5% zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, a to na taxatívne vymedzené účely v zákone o dani z príjmov. Ak daňovník neposkytne finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 0,5% zaplatenej dane, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 1,5% zaplatenej dane. Takáto podmienka sa ustanovuje aj pre rok 2015, t.j. pri podávaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2014.

– ak organizácia nemá uvedený SID, tak kolónky na SID nechajte prázdne
– číslo účtu prijímateľa nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate. Peniaze na účty prijímateľov platia daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.

Názov: ZOGO (Združenie Ojedinelých Genetických Ochorení) o. z.
Sídlo: Partizánska 21, 085 01 Bardejov
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 42229359
DIČ: 2023176364
IBAN: SK35 1100 0000 0029 2284 9464